ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012)

     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

     Toàn bộ nội dung của Điều lệ Đoàn X (tải tại đây)

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:

 
 
 
 
 
 

 

 

ĐIỀU LỆ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

 ( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ) 

Trang liên kết

 

Hội thi "Tự hào sử Việt"
năm 2016

 

 

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : hai một hai một không