.

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

***

 

 

 
 

 

 

      

 

       ảnh (3x4)

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

CHIẾN DỊCH  “XUÂN TÌNH NGUYỆN 2011”

   

 

 

 

 

 

I.                  SƠ NÉT VỀ BẢN THÂN:

 

Họ và tên......................................................................................................................................

Lớp ……………………………………………..Khoa ..............................................................

Nơi ở hiện tại: ...............................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:………………………..Email: .....................................................................

Sở trường:.....................................................................................................................................

Số lần tham gia các hoạt động tình nguyện:…………..điển hình là:………………………….

 

II.                CẢM NHẬN VỀ XUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ MONG MUỐN KHI THAM GIA XUÂN TÌNH NGUYỆN

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan chấp hành tốt những nội quy của chiến dịch Xuân tình nguyện 2011.

Xác nhận Đoàn – Hội khoa/ bộ môn

TP.HCM, ngày      tháng    năm 2010

Người viết đơn

(ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Tại file tại: đây

Số lần xem trang : :3980
Nhập ngày : 23-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :23-12-2010

Thông báo số 2(23-12-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín năm tám năm

Xem trả lời của bạn !